HYRJE

Detaje

Zyrë e Përmbarimit Privat Prestige me seli qendrore ne Tirane ,ushtron aktivitetin e saj professional ne fushen e sherbimit permbarimor gjyqesor privat,ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise,me  shperndarje  ne qytetet  kryesore

·         Tirane, Rr Muhamet Gjollesha, Pallati 67/3, Hyrja 2, Ap.14

 

Zyrë e Përmbarimit Privat Prestige kryen ekzekutimin e te gjithe titujve ekzekutive qe neni 510 I Kodit te Procedures civile percakton sit e tille:

·         Vendimet civile te formes se prere te gjykates qe permban nje detyrim,vendimet e dhena prej saj per sigurimin e padise ,si dhe per ekzekutim te perkohshem.

·         Vendimet penale te formes se prere ne pjesen qe bejne fjale per te drejta pasurore.

·         Vendimet e gjykatave e te arbitrazheve   te shteteve te huaja qe u eshte dhene fuqi sipas dispozitave perkatese te ketij kodi.

·         Vendimet e nje gjykate arbitrazhi ne Republiken e Shqiperise

·         Aktet noteriale qe permbajne detyrime ne te holla,si dhe aktet per dhenien e  kredive bankare ,ose aktet per dhenien e kredive nga instirucionet financiare jobankare.

·         Kambialet ceqet dhe letrat me urdher qe barazohen me to.

·         Aktet e tjera qe sipas ligjeve te vecanta quhen tituj ekzekutive dhe ngarkohet zyra e permbarimit per ekzekutimin e tyre.

 

Zyrë e Përmbarimit Privat Prestige eshte person juridik I regjistruar prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit  me nuis  L11807021D , I Licensuar nga Qendra Kombetare eLicensimit me nr  license LN-3511-06-2011 dhe I rregjistruar prane rregjistrit  te permbaruesve gjyqesore private ne Ministrine e Drejtesise,

Zyrë e Përmbarimit Privat Prestige  ofron:

·         PROFESIONALIZEM, PAANSHMERI,EFIKASITET  dhe respektim te plote te procedurave ligjore dhe nenligjore  qe rregullojne  veprimtarine  e ketij sherbimi.

·         TRANSPARENCE  dhe sherbim cilesor ne respekt te ligjit duke vepruar gjithmone ne interes se pales kerkuese por pa prekur ne menyre te paligjshme te drejtat dhe interest e pales tjeter.

·         KONFENDICIALITET   duke ruajtur dhe mospublikuar asnje informacion kofidencial rreth paleve ne proces  ekzekutimi.

 

                

   
Tirana BankAlpha BankEUROTECH CEMENTCredins bankFondi BesaUnion bankFAF Shoqëria e Pare FinanciareVeneto bankNOA
© andidemiraj@yahoo.com