Category: Prestige

 • Çfarë duhet të përmbajë propozimi për përmbarim?

  Çfarë duhet të përmbajë propozimi për përmbarim?

  Propozimi për përmbarim duhet ta përmbajë kërkesën për përmbarim në të cilën do të tregohet dokumenti përmbarimor origjinal apo kopje e vërtetuar, apo dokumenti i besueshëm në bazë të cilit kërkohet përmbarimi, kërkuesi i përmbarimit dhe debitori, adresa e vendbanimit – vendqëndrimit apo selisë afariste të kreditorit dhe të debitorit, kredia që kërkohet të realizohet,…

 • Çfarë konsiderohet Dokument i Besueshëm?

  Çfarë konsiderohet Dokument i Besueshëm?

  Përmbarimi me qëllim të realizimit të kërkesës në të holla, caktohet edhe në bazë të dokumentit të besueshëm e të cilët janë: ● Kambialet dhe çeçet me faturë kthyese. ● Ekstraktet e verifikuara nga librat afariste për pagesat e shërbimeve komunale të furnizimit me ujë, energji elektrike dhe bartjen e mbeturinave. ● Faturat. ● Dokumentet…

 • Çfarë konsiderohet Dokument Përmbarues në bazë të Titullit Ekzekutiv?

  Çfarë konsiderohet Dokument Përmbarues në bazë të Titullit Ekzekutiv?

  Në bazë të ligjit për procedurën përmbarimore, dokument epërmbaruese me titull ekzekutiv janë: ● Vendimi përmbarues i gjykatës dhe ujdia (pajtimi gjyqësor). ● Vendimi përmbarues i dhënë në procedurë administrative dhe aktpajtimi. ● Dokumenti noterial i përmbarueshëm në pajtim me ligjin për noterinë. ● Marrëveshja e lidhur në procedurën e ndërmjetësimit në pajtim me ligjin…

 • Si inicohet procedura përmbarimore?!

  Si inicohet procedura përmbarimore?!

  Procedura përmbarimore mundë të inicohet me propozim të kreditorit kundrejt debitorit dhe/apo debitorëve me qëllim të ekzekutimit të së drejtës së tij, ndërsa caktohet dhe zbatohet nga përmbaruesi privat vetëm në bazë të Dokumentit Përmbarues (Titulli Ekzekutiv) dhe Dokumentit të Besueshëm. Kreditori mundë të jetë person fizik apo subjekt juridik i themeluar sipas ligjit mbi…

 • Çfarë është përmbaruesi privat?

  Çfarë është përmbaruesi privat?

  Përmbaruesi privat është person fizik me autorizime publike, i emëruar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë për zbatimin të veprimeve përmbarimore sipas ligjit për procedurën përmbarimore. Përmbaruesi privat ushtron funksionin e tij në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pa kufizim kompetencash territoriale sipas gjykatave Themelore të bashkive respektive. Përmbaruesi privat e…