Category: Sherbimet

  • Veprimtaritë dytësore

    Veprimtaritë dytësore Ky ligj zbatohet edhe për veprimtaritë dytësore që kryhen nga përmbaruesi gjyqësor privat dhe që përfshijnë: a) kryerjen e njoftimit të akteve gjyqësore dhe dokumenteve zyrtare; b) njoftimin dhe kryerjen e mbledhjes së detyrimeve financiare me mirëkuptim, me kërkesë të të interesuarve; c) kryerjen e konstatimeve të fakteve, sendeve dhe dukurive lehtësisht të…

  • Ekzekutimi i detyrueshëm i titujve ekzekutivë

    Ekzekutimi i detyrueshëm i titujve ekzekutivë Ky ligj zbatohet për përmbaruesit gjyqësorë privatë, që kryejnë veprimet e tyre procedurale për ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutivë, sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Civile, Kodit Civil, akteve të tjera ligjore, si dhe për subjektet e tjera private dhe shtetërore, që përfshihen në procesin e ekzekutimit. Ekzekutimi…