Prestige

Rreth Prestige

Zyrë e Përmbarimit Privat Prestige është person juridik I regjistruar pranë Qëndrës Kombëtare të Rregjistrimit  me nuis  L11807021D , I Licensuar nga Qëndra Kombëtare e Licensimit me nr  license LN-3511-06-2011 dhe I rregjistruar pranë rregjistrit  të përmbaruesve gjyqësore private në Ministrinë e Drejtësisë.

Zyrë e Përmbarimit Privat Prestige me seli qëndrore në Tiranë ,ushtron aktivitetin e saj professional në fushën e shërbimit përmbarimor gjyqësor privat, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me shpërndarje  në

  • Tiranë, Rr Muhamet Gjollesha, Pallati 67/3, Hyrja 2, Ap.14

Na Telefono

Për konsultim
falas

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh ligjore për banorët/bizneset. Mësoni më shumë rreth fushave tona të praktikës më poshtë.

Na Telefononi

Për konsultim falas

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh ligjore për banorët/bizneset. Mësoni më shumë rreth fushave tona të praktikës më poshtë.

Shërbimet tona

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh ligjore për banorët/bizneset. Mësoni më shumë rreth fushave tona të praktikës më poshtë.

Prestige ofron

Zyrë e Përmbarimit Privat Prestige  ofron:

Profesionalizëm,  paanshmëri, efikasitet dhe respektim të plotë të procedurave ligjore dhe nënligjore  që rregullojnë veprimtarinë e këtij shërbimi.

 

Transparencë dhe shërbim cilësor në respekt të ligjit duke vepruar gjithmonë në interes së palës kërkuese por pa prekur në menyrë të paligjshme të drejtat dhe interest e palës tjetër.

 

Konfendicialitet duke ruajtur dhe mospublikuar asnjë informacion kofidencial rreth palëve në proces  ekzekutimi.