Aktet noteriale

PËR EVIDENTIMIN, ADMINISTRIMIN, RUAJTJEN E AKTEVE E TË
DOKUMENTEVE NOTERIALE DHE PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE
RUAJTJEN E ARKIVAVE NOTERIALË, PËRFSHIRË FORMATIN E TYRE, SI DHE
FORMËN, PËRMBAJTJEN, VERIFIKIMIN E RREGULLUESHMËRISË DHE
ADMINISTRIMIN E REGJISTRAVE TË VEPRIMTARISË NOTERIALE


Posted

in

by

Tags: